System SENT

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1849), dla podmiotów odbierających i podmiotów wysyłających, został wprowadzony wymóg uwierzytelnienia na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego.

Obowiązek dotyczy:
- od 1 maja 2019 roku, podmiotów wysyłających i podmiotów odbierających, które przesyłają lub aktualizują zgłoszenia w rejestrze SENT (SENT_100 lub SENT_200);
- od 1 lutego 2020 roku, podmiotów odbierających, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru (zamykają zgłoszenie w SENT_100 lub SENT_200).

Nieuzyskanie tego numeru skutkować będzie brakiem możliwości właściwego wykonania obowiązków związanych z SENT.

Więcej informacji znajduje się na stronie PUESC pod linkiem.

Pamiętaj, że wejście w życie nowych przepisów oznacza:
- że dokonanie bezpośrednio na platformie PUESC czynności związanych ze zgłoszeniem i potwierdzeniem odbioru w imieniu podmiotu odbierającego przez użytkownika,który jest wskazany jako reprezentant podmiotu, wymaga każdorazowo zalogowania się na platformie (login i hasło) i wskazania podmiotu, w imieniu którego chce się dokonać zgłoszenia / potwierdzić odbiór towaru.

Otrzymanie Id SISC podmiotu wiąże się z uzyskaniem zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC i wymaga złożenia odpowiednich wniosków (eFormularzy) korzystając z usługi „e-Klient" - link do strony: tutaj.

W ramach usługi e-Klient realizowany jest proces rejestracji, który obejmuje następujące główne kroki:
- założenie konta na PUESC, /jeśli jeszcze takiego konta nie posiadasz/
- rejestrację osoby fizycznej, np. pracownika podmiotu, pełnomocnika
- rejestrację Podmiotu
- rejestrację reprezentacji
Więcej informacji znajduje się na stronie PUESC pod linkiem.

Ministerstwo Finansów prosi wyżej wymienione podmioty o niezwlekanie ze składaniem tych wniosków.
Wcześniejsze, sukcesywne składanie wniosków umożliwi Krajowej Administracji Skarbowej na sprawną ich rejestrację, a podmiotom gospodarczym zapewni właściwe wykonywanie obowiązków w zakresie uwierzytelniania.

W celu uzyskania zaawansowanego poziomu dostępu do PUESC osoba fizyczna (np. właściciel firmy, organ spółki, pracownik firmy/spółki upoważniony przez właściciela/organ spółki lub inna upoważniona osoba), która ma już założone konto na PUESC (podstawowy poziom dostępu), powinna złożyć kolejno wnioski (eFormularze):
- rejestracja/aktualizacja danych osoby fizycznej – spowoduje nadanie Id SISC osobie fizycznej;
- rejestracja/aktualizacja danych podmiotu – spowoduje nadanie Id SISC podmiotowi;
- rejestracja/aktualizacja reprezentacji – spowoduje rejestrację osoby fizycznej jako reprezentanta podmiotu.

Uwaga!
Rozpatrywanie wniosków podpisanych profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym trwa krócej, ponieważ nie jest wymagane osobiste stawiennictwo wnioskodawcy w urzędzie celno-skarbowym lub oddziale celnym w celu weryfikacji tożsamości.
Rozpatrywanie wniosków o rejestrację/aktualizację danych podmiotu oraz o rejestrację/aktualizację reprezentacji nie wymaga posiadania stosownego pełnomocnictwa i opłaty skarbowej i trwa krócej, jeżeli złoży go osoba umocowana do samodzielnej reprezentacji podmiotu w KRS, CEIDG, umowie spółki itp.

Pozostałe osoby, które mają być zarejestrowane jako reprezentanci podmiotu zobowiązane są do posiadania pełnomocnictwa w formie papierowej lub elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym mocodawcy. Pełnomocnictwa należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Centralna Rejestracja IAS w Poznaniu.

Upoważnienie złożone w ramach usługi e-Klient wymaga uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763.
Pełnomocnictwo – Upoważnienie powinno w swej treści zawierać dane podmiotu oraz pełne dane osoby do wykonywania czynności określonych w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, tj.:
- przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń wysyłanych do systemu monitorowania SENT;
- rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
Szczegółowe informacje znajdują się: Instrukcja elektronicznej rejestracji dla potrzeb zarządzania użytkownikami korzystającymi z usług Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego.
Informacje o tym, jak założyć profil zaufany dostępne są pod linkiem.Możesz nam
zaufać